Namn på kund/leverantör på verifikation


#1

Återkommer på nytt avseende kundnamn på verifikation enl BFL.
Vad ska en verifikation innehålla?
Uppgifter i en verifikation
Kommentar
5 kap. 7 § BFL
Verifikationen skall innefatta uppgift om när den har sammanställts, när affärshändelsen har
inträffat, vad denna avser, vilket belopp den gäller och vilken motpart den berör. I förekommande fall skall verifikationen även innefatta upplysning om handlingar eller andra
Lagtext
47(115)

uppgifter som har legat till grund för affärshändelsen samt var dessa finns tillgängliga.
I verifikationen skall det ingå ett verifikationsnummer eller annat identifieringstecken samt
sådana övriga uppgifter som är nödvändiga för att sambandet mellan verifikationen och den bokförda affärshändelsen utan svårighet skall kunna fastställas

Utifrån mångårig erfarenhet när det gäller redovisning vill jag gärna veta vad utifrån BFL som föranleder att iOrdning frångår BFL:s krav?


#2

Detta kan du skriva i verifikationens beskrivning, eller i kommentaren.